راسل المدير حول هذا الكتاب تابشی از قرآن - ترجمه و تفسیر قرآن کریم - جلد چهارم