تماس با مدیر سایت درباره این کتاب باطل بودن ازدواج متعه با دلیل از قرآن و سنت
خطا.
خطای فنی رخ داده است، متاسفم برای این
بازگشت به صفحه نخست