راسل المدير حول هذا الكتاب دمسلمان ساتنه د قرآن او حدیثو په اذکارو سره