د کتاب په هکله د سایټ له مدیر سره اړیکه نیول الخرافات الوفور في زيارات القبور (ترجمة: احمد ظاهر اسلمیار)