د کتاب په هکله د سایټ له مدیر سره اړیکه نیول دقرآن او احادیثِ صحیحونه خپله عقیده واخله