د کتاب په هکله د سایټ له مدیر سره اړیکه نیول دمسلمان ساتنه د قرآن او حدیثو په اذکارو سره