د کتاب په هکله د سایټ له مدیر سره اړیکه نیول عرض أخبار الأصول على القرآن والعقول- المجلد الثاني