د کتاب په هکله د سایټ له مدیر سره اړیکه نیول اموزش عربی (تعلَّم العربية - مستوى الروضة- كتاب المعلمة)