د کتاب په هکله د سایټ له مدیر سره اړیکه نیول الأذکار من کلام سید الأبرار