د کتاب په هکله د سایټ له مدیر سره اړیکه نیول نقد وتمحيص روايات المهدي - الشيعية