د کتاب په هکله د سایټ له مدیر سره اړیکه نیول راه نجات از شر غلاة - بحث غلاة