راسل المدير حول هذا الكتاب جواب یک دهاتی به آقای محلاتی